รูปภาพ Gallery

กิจกรรมวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ทดสอบร่างกาย เพื่อสร้างความแข็งแรง